นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในรายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในรายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
พร้อมประชุมสรุปผลหลังการนิเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมชี้แนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรครู