การเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้เด็กทุกคนออกแบบการเรียนรู้ วางแผนกิจกรรม เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรียนรู้การประดิษฐ์ #เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้มาทำกิจกรรม #ลดภาวะโลกร้อน #ลดปริมาณขยะ
#crms4
#โรงเรียนวิถีวิทย์