* รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยครูคอมพิวเตอร์ และ พี่เลี้ยงเด็ก

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูคอมพิวเตอร์,ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล “โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์”

     ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล “โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์”

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑.  ประเภทลูกจ้าง  ชื่อตำแหน่งผู้ช่วยครูคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก  จำนวน  ๒  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

๒.๑    มีสัญชาติไทย

๒.๒    มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๓  ปี และไม่เกิน  ๔๐  ปี

๒.๓    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๔    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะ

               ต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานเทศบาล

๒.๕    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๖   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น

๒.๗   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก   เพราะกระทำความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

  ๒.๘   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ

          หน่วยงานอื่นของรัฐ

 ๒.๙    มีจิตสาธารณะรักงานบริการ

๒.๑๐  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

   ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

         ๓.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง / ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / อัตราค่าตอบแทน

๓.๑  ลูกจ้าง     ตำแหน่งผู้ช่วยครู

       ๓.๑.๑.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปวิชาเอกคอมพิวเตอร์

๓.๒  ลูกจ้าง     ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

       ๓.๑.๑.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป หรือ ผู้มีทักษะ

                    ๓.๓  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓.๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู ,พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

 ๓.๒.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                    ๓.๔  อัตราค่าตอบแทน

๓.๓.๑ ค่าตอบแทนครูคอมพิวเตอร์   ๑๐,๐๐๐  บาท / เดือน

๓.๓.๒ ค่าตอบแทนพี่เลี้ยง (อนุบาล)   ๖,๕๐๐  บาท / เดือน

๔.  การรับสมัคร

     ๔.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ  ยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ระหว่างวันที่  ๗  –  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ

   ๔.๒  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด  ๑  นิ้ว        จำนวน  ๑  รูป

๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                      จำนวน  ๑  ฉบับ

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                         จำนวน  ๑  ฉบับ

๔. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา                                       จำนวน  ๑  ฉบับ

๕.  ใบรับรองแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกให้
ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันสมัคร                                     จำนวน  ๑  ฉบับ

๖.  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบ  ส.ด. ๙  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  (ถ้ามี)

 ๗.  ผู้สมัครต้องให้ประธานชุมชน/ผู้นำชุมชน , ข้าราชการระดับ  ๓  หรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรอง

        ความประพฤติ  (แนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองพร้อม

        รับรองสำเนาจำนวน ๑  ฉบับ)

ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครฯ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ดังต่อไปนี้

๑.      ประเมินทักษะการปฏิบัติงานจริง  คะแนนเต็ม  ๖๐  คะแนน

ประเมินโดยวิธีการทดสอบ  และ/หรือวิธีการอื่น ๆ

๒.      ประเมินบุคคล  คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน  โดยวิธีการสัมภาษณ์

          ๖.  เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า   ร้อยละ ๖๐  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้  และถือว่าการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ  กำหนดวัน เวลา สถานที่   ภายในวันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๓  และจะประเมินสมรรถนะในวันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ  ได้ที่โรงเรียนเทศบาล ๔     สันป่าก่อ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๓ – ๗๑๑๙๗๕

๑๐.  เงื่อนไขการจ้างและระยะเวลาการจ้าง

ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนด โดยมีกำหนดระยะเวลาในการจ้าง  ดังนี้

๑๑.๑ ลูกจ้าง  ตำแหน่งผู้ช่วยครู ,พี่เลี้ยงเด็ก  กำหนดระยะเวลาการจ้าง   ๑๒  เดือน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

(นายมงคล  ใบแสง)

 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ