ข้อมูลพื้นฐาน

1.  ข้อมูลทั่วไป

1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ตั้งอยู่เลขที่ 236/4  หมู่ที่ 13 ถนนวัดดอยพระบาท  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์  57000  โทรศัพท์  0-5371-1975  โทรสาร 0-5371-4143 E –mail  : crtb4.co.th  Website : crtb4.com

1.2  สังกัด  เทศบาลนครเชียงราย อำเภอ  เมือง จังหวัด  เชียงราย

1.3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

2.1  —   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   

                 วิทยฐานะผู้อำนวยการ  –

                 วุฒิการศึกษาสูงสุด  –     สาขา  – 

                 ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่  —  จนถึงปัจจุบัน

2.2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1  คน

                  นายมงคล  ใบแสง  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

                 วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

                 วุฒิการศึกษาสูงสุด  บริหารการศึกษา

                 ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่  กรกฎาคม   2560

2.3  ประวัติของสถานศึกษา

                 ชื่อและที่ตั้ง  โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ตั้งอยู่เลขที่  236/4  หมู่ที่  13 ถนนวัดดอยพระบาท ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์  0-5371-1975  โทรสาร  0-5371-4143  สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  จัดการเรียนการสอน   ในระดับอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่เศษ

 

                 ประวัติความเป็นมา  

                 โรงเรียนเทศบาล4 สันป่าก่อ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15มิถุนายน 2482 ราษฎรหมู่บ้านสันป่าก่อ ช่วยกันแผ้วถางที่ดินให้ประมาณ 7 ไร่เศษ และปลูกสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว จำนวน 1 หลัง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านสันป่าก่อ ต่อมาได้โอนย้ายมาสังกัดเทศบาล เมื่อปี พ.ศ. 2520 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่

อาคารเรียน

          อาคารเรียน   ๔   อาคาร

อาคารประกอบ

          อาคารประกอบการ  ๒  อาคาร

ตราประจำโรงเรียน                 

          

            เทียนและรัศมี    หมายถึง   แสงสว่างที่นำไปสู่ปัญญา

            พ่อขุนเม็งรายมหาราช     หมายถึง   สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย

            ใบมะค่าโมง     หมายถึง    ความเข้มแข็ง   มั่นคง  อดทน  และการประพฤติตนให้มีคุณค่า

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน   

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

เน้นความเป็นเลิศทางคุณธรรมและวิชาการภายใต้รากฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

คุณธรรมนำหน้า วิชาการกว้างไกล ใส่ใจสุขภาพและกีฬา

ร่วมพัฒนาชุมชน สร้างคุณภาพคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

สีประจำโรงเรียน    สี  น้ำเงิน    หมายถึง   ความเข้มแข็งและอดทน

                           สี  ขาว        หมายถึง   ความดีงาม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นมะค่าโมง  

 

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน      มาร์ชเทศบาล  ๔   

พวกเราเหล่าเทศบาล ๔ พร้อมน้องพี่ร่วมแรงแข็งขัน
เกียรติศักดิ์เลื่องลือระบือพลัน เรามุ่งมั่นพร้อมร่วมรวมพลัง
น้ำเงินขาวพราวดูเด่นเป็นสง่า พัฒนาการศึกษาไม่ล้าหลัง
กีฬาเด่นเป็นคู่สู่พลัง  ตลอดทั้งคุณธรรมประจำใจ
ข้า….ขอเชิดชูสถาบัน แหล่งสร้างสรรค์ปัญญาพาสดใส
ทุกคนพร้อมสละกายและดวงใจ สร้างสรรค์ให้เทศบาล  ๔  นี้เจริญ

 

                

2.4   ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน   สิกขา  ชีวิต  โชตนา  หมายถึง  การศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งเรือง

 

วิสัยทัศน์    จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

                     เน้นความเป็นเลิศทางคุณธรรม  และวิชาการ  ภายใต้รากฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าหมาย 

ด้านผู้เรียน

ผู้เรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถตามหลักสูตร  นำทักษะไปใช้  เหมาะสมตามศักยภาพ

ด้านครูและบุคลากร 

ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเอง  สามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ด้านผู้บริหาร 

มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่

 

 เนื้อที่ ทั้งหมด 7    ไร่/ตารางวา
พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร 4     ไร่/ตารางวา
พื้นที่สนาม / นันทนาการ 1      ไร่/ตารางวา
จำนวนอาคารเรียนถาวร  รวม 4      หลัง
จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว  รวม –       หลัง
จำนวนสนามกีฬา 1     สนาม  ได้แก่ สนามบาสเกตบอล
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 22      ห้อง
จำนวนห้องประกอบ  
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 2   ห้อง   เฉลี่ยคิดเป็น    128    ตารางเมตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 1   ห้อง   เฉลี่ยคิดเป็น      64    ตารางเมตร
ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ 1  ห้อง    เฉลี่ยคิดเป็น      64     ตารางเมตร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1   ห้อง   เฉลี่ยคิดเป็น     128   ตารางเมตร
ห้องภาษาไทย 1   ห้อง   เฉลี่ยคิดเป็น      64    ตารางเมตร
ห้องพยาบาลและสื่อฯ 1   ห้อง   เฉลี่ยคิดเป็น       32   ตารางเมตร
ห้องสมุด 1   ห้อง   เฉลี่ยคิดเป็น      128   ตารางเมตร
ห้องสื่ออนุบาล 1   ห้อง   เฉลี่ยคิดเป็น        32   ตารางเมตร
ห้องจริยธรรม 1   ห้อง   เฉลี่ยคิดเป็น        64    ตารางเมตร