ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
ชั้นอนุบาล 1.1 12 14 26
ชั้นอนุบาล 2.1 12 13 25
ชั้นอนุบาล 2.2 10 13 23
ชั้นอนุบาล 3.1 13 12 25
ชั้นอนุบาล 3.2 14 11 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1 7 19 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.2 14 12 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1 14 13 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.2 17 11 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.1 19 13 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.2 22 11 33
       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1 13 10 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2 13 11 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.3 13 11 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.1 12 13 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.2 10 15 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.3 13 13 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1 13 16 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 11 18 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.3 13 14 27
รวมทั้งหมด 271 263 534