ผลงานดีเด่น

ผลงานด้านวิชาการ

   ปีการศึกษา  2554  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                        – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ

                        ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (จากทั้งหมด 15 ทีม) พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

   ปีการศึกษา  2554  งานเทิดทูนมหาราชินี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

                        – รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียง

   ปีการศึกษา  2554  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปี 2554

                        – รองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 300 บาท การแข่งขันตอบปัญหา

                        วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

   ปีการศึกษา  2554  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (คัดเลือกไป จังหวัดพิจิตร)

                        – ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ประเภททดลอง

                        (85.00) (ที่ 1) มีทั้งหมด 12 ทีม (ไปแข่งขันที่พิจิตรต่อ)

   ปีการศึกษา  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎ์  

     (คัดเลือกไป จังหวัดพิจิตร)

                        – ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6 (89.00) (ที่ 1) มีทั้งหมด 8 ทีม (ไปแข่งขันที่พิจิตรต่อ)

                        – เหรียญทองแดง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6 ได้ที่ 12 (68.30) มีทั้งหมด 14 ทีม

                        – เหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.4-6 ได้ที่ 13 (90.00) มี ทั้งหมด 17 ทีม

                        – เหรียญทองแดง การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-6 ได้ที่ 8 (66.66) มี ทั้งหมด 9 ทีม

                        – เหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือระดับ ป.1-3 ได้ที่ 13 (67.75) มีทั้งหมด 17 ทีม

                        – เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ป.1-6 (นักเรียนแข่ง 14-16 คน) ได้ที่ 2 (83.00) มีทั้งหมด 5 โรง

   ปีการศึกษา  2554  งานเทิดพระเกียรติพระคู่ขวัญ องค์ราชันราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ ห้างเซ็นทรัลเชียงราย

                        – รางวัลชมเชย การแข่งขันการเขียนเรียงความหัวข้อการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในวัยเรียน รับเงินรางวัล 500 บาท

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย ที่โรงเรียนเทศบาล 6

                        – ชนะเลิศที่ 1 ระดับเทศบาล การแข่งขันคนเก่ง ป.5 เป็นตัวแทนเทศบาลนครเชียงรายแข่งขันระดับประเทศ ที่กรุงเทพมหานคร (สาระวิทยาศาสตร์)

   ปีการศึกษา  2554  การแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2554

                        – รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6 (เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิจิตร)

   ปีการศึกษา  2554  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 61

   ปีการศึกษา 2554 ณ จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2554

                        – รางวัลชนะเลิศที่ 1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6 ไปแข่งขันระดับชาติ ที่อิมแพคเมืองทองธานี มี 45 ทีม (92 คะแนน)

                        – รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 31 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6 มี 45 ทีม (81 คะแนน)

   ปีการศึกษา  2554  งานมหกรรมหนังสือเชียงรายบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 ปี 2554 ณ สวนตุงและโคม จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2554

                        – รางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งคำขวัญในห้วข้อ “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน”รับเกียรติบัตรและของรางวัล

   ปีการศึกษา  2554  งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2554 ของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว

                        – รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความในหัวข้อ “เรียนรู้คุณค่า ร่วมใจรักษาสัตว์ป่าเมืองไทย” รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

                        – รางวัลชมเชย การประกวดคำขวัญในหัวข้อ “คุณค่าของสัตว์ป่า และการอนุรักษ์สัตว์ป่า” รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท

 

   ปีการศึกษา  2554  งานวิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

                        – รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการอ่านจับใจความภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

   ปีการศึกษา  2554  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปี 2554 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (25-27 ม.ค. 2555)

                        – รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน (ระดับชาติ) การแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป. 4-6 ได้ที่ 6

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.5) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.2) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 3 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.4) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 2 การแข่งขันประกวดวาดภาพ ระบายสี ระดับปฐมวัย

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.4) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดวาดภาพ ระบายสี ระดับ ป.1-3

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.4) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดวาดภาพ ระบายสี ระดับ ป.4-6

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 1 การประกวดการร้อยมาลัย ระดับ ป.4-6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 3 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ป.4-6

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 2 โครงงานภาษาไทย ระดับ ป.4-6

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 3 โครงงานภาษาต่างประเทศ ระดับ ป.4-6

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 1 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ป.4-6 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 3 โครงงานสังคมศึกษา ระดับ ป.4-6

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 2 โครงงานสุขศึกษา ระดับ ป.4-6

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.5) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 5 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ป.1-3

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.5) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 6 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ป.4-6

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.3) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 9 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

   ปีการศึกษา  2554  เทศบาลนครเชียงราย (ท.6) การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 10

                        – ได้ที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา

   ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

                       – รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนตามคำบอก

   ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนสันติวิทยา ( รอบระดับเขตพื้นที่ )

                        – รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติ ปี 2555

   ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนสันติวิทยา ( รอบระดับเขตพื้นที่ )

                        – รางวัลเหรียญเงิน3 เหรียญ การแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติ ปี 2555

                        – รางวัลเหรียญทองแดง4 เหรียญ การแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติ ปี 2555

 

 เกียรติบัตรและผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครู

– นางเรณู  สิริบรรสพ ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

– นางเรณู  สิริบรรสพ ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้น 3 ของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 13 มิถุนายน 2553        

– นางพัชรินทร์   อุดมทรัพย์  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี ”ประจำปี  2554จากคุรุสภา

– นางกวิตา  วงค์ษา  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี ”ประจำปี  2554 จากคุรุสภา

– นางสมประสงค์   ทองสุวรรณ  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปี  2554   จากคุรุสภา

– นางสุธีร์   เกษมราษฎร์  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปี  2554 จากคุรุสภา

– นางสาวพรนภา  อิ่นแก้ว  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปี  2554   จากคุรุสภา