วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

จะมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม นำสู่ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ มีทักษะตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำในการพัฒนาในทุกด้าน

4. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าหมาย

ด้านผู้เรียน

ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร นำทักษะไปใช้เหมาะสม ตามศักยภาพ

ด้านครูและบุคลากร

ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเอง สามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้อย่างมี คุณภาพและประสิทธิภาพ

ด้านผู้บริหาร

มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษา ชุมชนเข้ามามีบทบาท และส่วนร่วมในการจัดการศึกษา