โครงสร้างการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายธเนศพล  ติ๊บศูนย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

 

นางจันทร์จิรา  วิญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

 

นางสาวปวีณา  แสนกันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายพิเชษฐ์  คำสุขใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางผานิตย์  จันทร์หล้า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางณัฐพร  นาวิศิษฎ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ

 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

   

นางสาวอรพินท์  ตันเมืองใจ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายธนันสิน  อวิโรธนานนท์
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางไพษร  โม๊ะดี
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางน้ำฝน  ชัยเลิศ
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ

 

Message us