ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

คำชี้แจง:ในการเข้าเรียนในGoogle Meetให้นักเรียนกดclickที่รูปครูแต่ละวิชา

   วิชา วิทยาศาสตร์

ครู อาทิตยา ปวนสิงห์

วิชา วิทยาการคำนวณ

ครู พูนทวีชัย ใบยา

      วิชา สังคม

ครู ธนันสิน อวิโรธนานนท์

วิชา คณิตศาสตร์/ศิลปะ

ครู นัทรียา อินตาพรหม

     วิชา ภาษาไทย

ครู อาทิตยา ยาวิชัย

  วิชา พละ/สุขศึกษา

ครูสา
ครู วงค์พัตรา ปัญโญ

     วิชา ดนตรี

ครู สุธีร์ เกษมราษฎร์

   วิชา ภาษาอังกฤษ

ครูศรัณยา โพธิ์ขุนทด

   วิชา ภาษาจีน

ครู ศิรพร พลตะคุ

   วิชา การงานอาชีพ

ครู วรรณพร กองมงคล
Message us