ยินดีกับรางวัลครูสอนดี ครูทัศนีย์ วงศ์สุภา

ขอแสดงความยินดีกับ ครูัทัศนีย์  วงศ์สุภา

ที่ได้รับรางวัลครูสอนดีจังหวัดเชียงราย ในโครงการ สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ “เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี” 

26  กรกฎาคม  2555

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน (สสค.) คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีจังหวัดเชียงราย  องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย

Message us