ยินดีกับคนเก่ง อปท.

ขอแสดงความชื่นชนและยินดีกับนักเรียนเก่ง อปท.

1. เด็กชายอ่อง  ฮฺนดู  ชนะเลิศ คนเก่ง อปท. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2. เด็กชายศุภโชค  วรนาม   รองชนะเลิศ  คนเก่ง อปท. กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

3. เด็กหญิงพัชราภา สมปาน  รองชนะเลิศ  คนเก่ง อปท. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4. เด็กหญิงณัฐวดี  เทพชมพู รองชนะเลิศ  คนเก่ง อปท. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

7 ตุลาคม 2560

Message us