มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙

ผู้อำนวยการอารีย์ ศรีนิเวศน์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ตัวแทนสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ดูแล ติดตามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙ กิจกรรมคัดกรองนักเรียนในภาคเช้าทางโรงเรียน ไ้ด้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย และ เจ้าหน้าที่ อสม. จากชุมชนป่าตึงช่วยปฏิบัติหน้าที่คัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุม
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Message us