ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมกรรมการสถานศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555  วันที่ 11  พฤศจิกายน  2555

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมจากผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมและปรึกษาหารือ  เพื่อหาแนวทางพัฒนางานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ

{gallery}act/013{/gallery}  

Message us