* ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนช่วงภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

เรื่อง  การหยุดการเรียนการสอนช่วงภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

อ้างอิงตาม ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  แล้วนั้น  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายทางโรงเรียนจึงขอประกาศ

“ งดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2563 ”

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเรียนภาคฤดูร้อน ที่ท่านได้ชำระไปแล้วนั้น ทางโรงเรียนจะนำส่งคืนให้ท่านใน     วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  โดยท่านรับเงินได้ที่ห้องการเงิน

ทางโรงเรียนจึงขออภัยในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และขอขอบพระคุณในความเข้าใจของท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้ และฝากถึงท่านผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพ ขอให้นักเรียนจงกินร้อน  ช้อนกลาง สวมหน้ากาก ป้องกันหลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน และงดไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

          ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  2563

(นายมงคล  ใบแสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

Message us