ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

…………………………………..

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล “โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์”  บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ได้ดําเนินการ            รับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)

1.   นางสาวพรประภา  ติวาทิน

2.   นางสาวอาทิตยา    ยาวิชัย

ตำแหน่งผู้ช่วยครู (วิทยาศาสตร์)

    1. นางสาวสุวนันท์  อมรรัตนปัญญา

2.   นางสาวเกวลิน   ตาจา

3.   นางสาวรุ่งนภา   บุญติ๊บ

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2

 

 

  (นายมงคล  ใบแสง)

                   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

 

Message us