ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน

***************************

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครเชียงราย  ลงวันที่  18  ธันวาคม  2561  เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๑ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕62  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  โดยกำหนดประเมินความพร้อมของผู้สมัครเข้าเรียนด้วยวิธีการประเมินความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ตามความเหมาะสม  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมดังกล่าว  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ระดับชั้นปฐมวัย

อนุบาล 1

1.  เด็กชายปิยะปรเมศวร์          แสงอาทิตย์

2.  เด็กชายเมธาสิทธิ์               ฮ่องลึก

3.  เด็กชายปิยังกูร                  เชื้อเมืองพาน

4.  เด็กชายณรงค์วิทย์              ชิมคำ

5.  เด็กชายธัญวิสิษฎ์                เตจ๊ะ

6.  เด็กชายปรินทร                 วงศ์บุญพา

7.  เด็กชายมงคล                   สว่างทิตย์

8.  เด็กชายศิรวิทย์                  พิชัยดี

9.  เด็กหญิงเบญญาภา              กันหาจันทร์

10.  เด็กหญิงอิสสริยา              เมฆวิลัย

11.  เด็กหญิงณัฐชนน              เชอหมื่อ

12.  เด็กหญิงวัชราวลี              พิณเกตุ

13.  เด็กหญิงกวินธิดา              มาลารัตน์

14.  เด็กหญิงวีรวรรณ              สมฤทธิ์

15.  เด็กหญิงธัญญชนก            ไชยศรี

16.  เด็กหญิงสิริกัญญา            แสนคำก้อน

17.  เด็กชายจักราวัชร์             ธีรวิทัต

18.  เด็กชายรณภัฎ                เดชายุทธวงค์

19.  เด็กหญิงดาริกา               ภูดวงเดือน

20.  เด็กชายศุภโชติ                จันทรส

 

 

 

ระดับชั้นปฐมวัย

อนุบาล 2

1.  เด็กชายประวีณ                  เมฆวิลัย

2.  เด็กชายภูมิพัฒน์                 นวลหงษ์

3.  เด็กชายพิชญะ                   จูเปาะ

4.  เด็กชายกรปฏิพัฒน์             วงค์จักร์

5.  เด็กชายธนภัทร                 โชติเกษม

6.  เด็กชายชัยสิทธิ์                 ผ่านดอยแดน

7.  เด็กชายอภิเชษฐ์                อินย๊ะ

8.  เด็กหญิงนภาวดี                 โสพาษี

9.  เด็กหญิงกัญญ์วรา               อินต๊ะวัน

10.  เด็กจุฬารัตน์                  ยอดยา

11.  เด็กหญิงอภิญญาภรณ์        เทพจักร

12.  เด็กหญิงพิชชาภา             จิรนิรันดร

13.  เด็กหญิงจิราพร               จิระมหาวิทยากุล

14.  เด็กหญิงภัศรา                 สีสิ้ว

15.  เด็กหญิงธนาพร               พงษ์ธรบพิทย์

16.  เด็กหญิงศิริพรรณทอง        จันต๊ะสุข

17.  เด็กหญิงสุภัสรา               ดอกคำ

18.  เด็กหญิงนัดชา                ดอกกระโทก

19.  เด็กหญิงดาว                  บุญมี

 

ระดับชั้นปฐมวัย

อนุบาล 3

1.  เด็กชายกฤษณะ                 พิทักษ์กุลนันท์

2.  เด็กชายอาณาจักร              รัตนะสูงเนิน

3.  เด็กหญิงแพรไหม                วงอามาต

4.  เด็กหญิงปัญญิริน               มณีดวงพร

5.  เด็กชายวีฏ์ณภัทฐ์               อัครวนสกุล

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1.  เด็กหญิงพิชญาภา               ทะนะวงค์

2.  เด็กหญิงสุภางค์รัศมิ์             บุญปก

3.  เด็กหญิงมธุรส                   อาทะ

4.  เด็กชายธชย                     นาโค

5.  เด็กชายราชพฤษ์                กาบแก้ว

6.  เด็กหญิงสุพิชญา                 ผ่องนาถ

7.  เด็กหญิงกฤติญดา               คำแก่น

8.  เด็กหญิงแพรไหม                บุญสูง

9.  เด็กชายปรินทร                 แก่นประกอบ

10.  เด็กหญิงภัชญาณินทร์         มโนชมภู

11.  เด็กชายสิรวิชญ์               ตันเจริญ

12.  เด็กหญิงกนกรดา              สลีอ่อน

13.  เด็กชายอิทธิพัฒน์             บุรมย์รัตน์

14.  เด็กหญิงธันยพร               เฌอหมื่น        

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1.  เด็กหญิงวณิดา                  ราชคม

2.  เด็กชายภคิน                    ถาอิน

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  1. เด็กหญิงเอลิซ                   ฮุยนิ่ง

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  1. เด็กหญิงวรนุช                  วงค์ษา

 

 

ให้มาประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน  ในวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562

 

 

 

                                      (นายมงคล  ใบแสง)

                    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาการในตำแหน่ง

                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

Message us