ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับอนุบาลศึกษาปีที่ ๑  และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนเทศบาล  ๔  สันป่าก่อ

ด้วยเทศบาลนครเชียงราย  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการรับสมัครนักเรียน  เพื่อเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1 และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕63

เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส  จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติของนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕63 ดังนี้

๑.     จำนวนนักเรียน

๑.๑  ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จำนวน  2  ห้องเรียน  จำนวน  6๐  คน

๑.๒  ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑  จำนวน  2  ห้องเรียน  จำนวน  80  คน 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

     ๒.๑  ระดับอนุบาลศึกษา ปีที่ 1

  ๒.๑.๑  มีอายุครบ  4  ปี  บริบูรณ์  (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม    

  ๒๕๕9)

  ๒.๑.๒  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

  ๒.๑.๓  กรณีมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาลนครเชียงราย  จะรับการพิจารณาให้ 

  เข้าเรียนต่อเมื่อจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนยังไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับ

  สมัคร  ตามข้อ ๑.๑

                          ๒.๒  ระดับประถมศึกษา ปีที่  ๑

  ๒.๒.๑  มีอายุครบ  6  ปี  บริบูรณ์  (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม      

  ๒๕๕6)

  ๒.๒.๒  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

  ๒.๒.๓  กรณีมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตเทศบาลนครเชียงราย  จะรับการพิจารณาให้

  เข้าเรียนต่อเมื่อจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนยังไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับ

  สมัคร  ตามข้อ ๑.๒

                   ๓.  หลักฐานการรับสมัคร

                        ๓.๑  ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

                        ๓.๒  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน                  จำนวน  ๑  ฉบับ

                        ๓.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน                           จำนวน  ๑  ฉบับ

                                       (ต้องมีชื่อบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และนักเรียนอยู่ในเขตเทศบาล) 

                        ๓.๔  ทะเบียนบ้าน  (ฉบับจริง)

๓.๕  หลักฐานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม  (ถ้ามี)

                             ๓.๖  รูปถ่าย  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๔  ใบ

                             ๓.๗  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ

                             ๓.๘  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง บิดา และมารดา จำนวน  ๒  ฉบับ

๔.  การรับสมัครและการคัดเลือก

                             ๔.๑  ขอรับใบสมัคร  และรับสมัคร  ระหว่างวันที่  1– 31  มกราคม  ๒๕63

                                    ณ  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

                                    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โทรศัพท์  ๐-๕๓๗๑-๑๙๗๕

                             ๔.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความพร้อม  วันจันทร์ ที่  3 

                                     กุมภาพันธ์ ๒๕63 ณ  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

                             ๔.๓  ประเมินความพร้อม  ในวันเสาร์  ที่  8    กุมภาพันธ์  ๒๕63

                                    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

                   ๕.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อม  วันจันทร์  ที่  10  กุมภาพันธ์  ๒๕63 

                      ณ  ป้ายประชาสันพันธ์  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ และเวปไซต์โรงเรียน

                       www.crtb4.com  โทรศัพท์  ๐-๕๓๗๑-๑๙๗๕

                   ๖.  มอบตัวและชำระเงิน  วันเสาร์ ที่  15  กุมภาพันธ์  ๒๕63

                             ตั้งแต่เวลา  ๐8.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

                             (ผู้ไม่มาตามกำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์)

                

Message us