บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน  ประจำปีการศึกษา  2563

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครเชียงราย  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2562  เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๑ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕63  โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ  โดยกำหนดประเมินความพร้อมของผู้สมัครเข้าเรียนด้วยวิธีการประเมินความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ตามความเหมาะสม  ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  การประเมินได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความพร้อมดังกล่าว  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ระดับอนุบาล  1

1.      เด็กหญิงวรกานต์       มาเยอะ

2.      เด็กหญิงพิชญธิดา      คำปัญโญ

3.      เด็กหญิงเพ็ญพิชชา     ศิริชุมภู

4.      เด็กหญิงแพรวรินทร์  จันทร์ปวนหาร

5.      เด็กหญิงภัควลัญชญ์  มิฟองฟู

6.      เด็กหญิงชุติกาญจน์    จันต๊ะ

7.      เด็กหญิงฐิติยากรณ์     เต่านันท์

8.      เด็กชายนันทวัฒน์     ทำนา

9.      เด็กชายปฏิญญา       ตาสาย

10.  เด็กชายเอกรัตน์        จันต๊ะนาเขต

11.  เด็กชายชนกันต์        ธรรมสอน

12.  เด็กชายวริทธิ์         วนิชกุลวิริยะ

13.  เด็กชายพรรณภัทร    ทองโท

14.  เด็กชายอดิศร         มาเยอะ

15.  เด็กชายปิยพัทธ์       ติ๊บมงคล

     16.เด็กชายวินัย           คำอ้าย

 

 

ระดับอนุบาล 2

1.      เด็กหญิงพิมพ์ชนก     เยส่อกู่

2.      เด็กหญิงบัณฑิตา      ลือศักดิ์

3.      เด็กหญิงณปภัช       เกิดสุข

4.      เด็กหญิงณัชชา        ไชยประเสริฐ

5.      เด็กชายกมลภพ       กันธิยะ

6.      เด็กชายภาคิน         พุทธวงค์

7.      เด็กชายปภาวิน       แก้วอ้าย

8.      เด็กชายกฤตภัค       สีธิวงค์

9.      เด็กชายกรวิชญ์       จูมปู

10.  เด็กชายรัฐภูมิ         ชุดบุญธรรม

11.  เด็กชายวรรณภพ     อภิญญาวิศาล

12.  เด็กหญิงณุศภัฒค์ชญา  กาใจยา

13.  เด็กหญิงพิมพ์วรีย์     พรหมมา

14.  เด็กชายพุฒิธาดา      พรมแก้ว

15.  เด็กหญิงสโรชา        ตรงดี

 

๑.     ระดับอนุบาล 3

1.เด็กชายพิสิทฐ์            ชมพู

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

1.      เด็กหญิงนภัทร        ใจเครือคำ

2.      เด็กหญิงนัดทัศชา     พิมเทพ

3.      เด็กหญิงอังคนา       ตันโยธา

4.      เด็กชายภานุวัฒน์     มณีรัตน์

5.      เด็กชายปวรปรัชญ์    แสนกันทา

6.      เด็กหญิงฐิติยา         จิราวรรณ์

7.      เด็กหญิงพิชาวดี       อภิญญาวิศาล                       

8.  เด็กชายกรวิชญ์        ผู้พัฒนพงษ์

9.  เด็กชายจีรพัด         น้อยนวล

10.เด็กชายเฉลิมชัย       มาเยอะ

11.เด็กชายธัญธร          ชุมภูโล

12.เด็กชายพชรพล        รุ่งกมล

13.เด็กชายภัทรวิน        ฟองมา

14.เด็กหญิงเบญญภา      ปินใจ

15.เด็กหญิงพัชรพร       ทองทิพย์

16.เด็กหญิงรวินท์วิภา   บัวอินทร์  (ได้รับทุนการศึกษา)

17.เด็กหญิงอุรัชยา        ทาคำวงค์

18.เด็กหญิงอัฐภิญญา     เพเหมี่ย

19.เด็กชายศิวกร          รัตนพันธุ์

20.เด็กชายผนินทร        วังผา

21.เด็กหญิงปรียานุช      วงค์ชาติ

22.เด็กหญิงชนาธิป       ทิศอุ่น

23.เด็กชายกิตติคุณ       ไชยบุญเรือง

24.เด็กชายภูริพรรธน์     วงศาสุราฤทธิ์

25เด็กชายอดิเทพ         หว่างพันธุ์

26.เด็กชายศิวัช           โกเสนตอ

27.เด็กชายภัคภัทร        หินใหญ่

28.เด็กหญิงณัฏฐณิชา     เรืองสมบัติ

29.เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ปินใจ

30.เด็กหญิงกุลสตรี        ปินตาเขียว

31.เด็กชายณรงค์ชัย      ชีมคำ

32.เด็กหญิงชฎารัตน์      เจริญราศรี

33.เด็กชายปภาวิน        แสงสว่างพิพัฒน์

34.เด็กชายพิชญุตม์       กาวิชัย

35.เด็กหญิงพิชญาภา     จันทร์ปวนหาร

36.เด็กหญิงชาลิสา        สารยศ

37.เด็กหญิงปัญญิริน      มณีดวงพร

38.เด็กชายจักรพรรดิ     แหวนพรหม

39.เด็กหญิงชญานี        คำน้อย

40.เด็กหญิงณิชารีย์       คำใหญ่

41.เด็กหญิงรัชฎาพร      ยานะ

42.เด็กหญิงปวริศา        ภัทรบัญฑิตกุล

43.เด็กชายสุทธิพงษ์      ยานะเรือง

44.เด็กหญิงโชติกา        แซ่โซว

45.เด็กหญิงแพรไหม      วงอามาต

46.เด็กหญิงณัฐญาดา     จีนเที่ยง

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

                   1.  เด็กหญิงชนัฐปภา     ธรรมสอน

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1.      เด็กชายธวัชชัย        ใจเฝือ

2.      เด็กชายพีรพัฒน์      จันทร์ทอง

3.     

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1.      เด็กชายณัฐพัฒน์      ระคำพัน

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.เด็กชายอดิศักดิ์ ใจเฝือ

 

                   ให้มารายงานตัว พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 09.00 น. – 11.30 น.  

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่   10   กุมภาพันธ์   2563

 

(นายมงคล  ใบแสง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  ๔  สันป่าก่อ

 

Message us