รายงานผลการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุดเชียงรายบ้านเรา โดย ครูพรนภา อิ่นแก้ว

 

ชื่อผลงาน     รายงานผลการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุดเชียงรายบ้านเรา
                     เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 4สันป่าก่อ
ผู้ศึกษา          นางสาวพรนภา  อิ่นแก้ว
ปีการศึกษา    2554

บทคัดย่อ

 

          รายงานผลการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด เชียงรายบ้านเรา เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2   ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนเทศบาล 4  สันป่าก่อ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองชุด  เชียงรายบ้านเรา  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาผลของการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด เชียงรายบ้านเรา      ที่มีต่อพัฒนาการความสามารถด้านการฟัง และการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  และ3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด เชียงรายบ้านเรา   

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  จำนวน  27  คน   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง  งหวัด เชียงราย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองชุด  เชียงรายบ้านเรา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย  จำนวน  6  เล่ม   แบบทดสอบความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด   จำนวน  25 ข้อ  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยประกอบการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองชุด  เชียงรายบ้านเรา  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 แผน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่มีต่อการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุดเชียงรายบ้านเรา  ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละความก้าวหน้า  ผลการศึกษาพบว่า 

          1. หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุดเชียงรายบ้านเรา  เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  ที่กำหนดไว้

          2. ผลการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด  ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด เชียงรายบ้านเรา   หลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยค่าเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและค่าร้อยละความก้าวหน้ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์ความก้าวหน้าที่ผู้ศึกษาได้ตั้งไว้คือ ร้อยละ 25

          3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  มีความคิดเห็นต่อหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชุดเชียงรายบ้านเรา  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก  และผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก

Message us