* การเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

แจ้งข่าวถึงผู้ปกครองเรื่องการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ผู้ปกครองสามารถมาจ่ายค่าบำรุงฯ ได้ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม2563  ตั้งแต่เวลา 09.00น.-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

Message us