ทำเนียบผู้บริหาร

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 4  สันป่าก่อ

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายดวงตา     สุภาวรรณ ครูใหญ่ 2482- 2484
2 นายชาย     สุภาวรรณ ครูใหญ่ 2484- 2491
3 นายชาติ     มะลิกุล ครูใหญ่ 2491- 2496
4 นายจาย     คริสต์สัมพันธ์ุ ครูใหญ่ 2496- 2497
5 นายสม     พลรัฐ ครูใหญ่ 2497- 2498
6 นายใหญ่     รักคมนา ครูใหญ่ 2498- 2504
7 นายดวงเนตร     วิจิตรรัตน์ ครูใหญ่ 2504- 2507
8 นายพงศ์     แสงนิล ครูใหญ่ 2507- 2508
9 นายเชษฐ์     ปัญญาบุญ ครูใหญ่ 2508- 2511
10 นางจันทรา     สิทธิเลิศ อาจารย์ใหญ่ 2511- 2518
11 นายเชษฐ์     ปัญญาบุญ อาจารย์ใหญ่ 2518- 2520
12 นายสนั่น      ดาวทอง อาจารย์ใหญ่ 2520- 2527
13 นางจันทร์เพ็ญ    เอกเอี่ยมสิน อาจารย์ใหญ่ 2527- 2533
14 นายไชยมงคล     ฟุ้งเฟื่อง  อาจารย์ใหญ่ 2533- 2539
15 นางยุวดี     ทวีชาติ ผู้อำนวยการ 2539- 2543
16 นางกานต์สิรี     ตนานุภาคย์  ผู้อำนวยการ 2543- 2543
17 นายสนั่น     จอมใจ ผู้อำนวยการ 2543- 2549
18 นางอัมพร    ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการ 2549- 2550
19 นายกิจจา    ฮ่องฬะ  ผู้อำนวยการ 2550- 2551
20 นายสมพงษ์     สันธิราษฎร์ ผู้อำนวยการ 2551- 2553
21 นางสุพัฒน์      ธินะ ผู้อำนวยการ 2553 – 2555
22 นายประเสริฐ     มโนใจ ผู้อำนวยการ 2555 – 2559
23 นายนิสัน  ปัญจขันธ์

ผู้อำนวยการ

2559 – 2560
24 นายธเนศพล  ติ๊บศูนย์ รักษาการ ผู้อำนวยการ 2563  – ปัจจุบัน

 

Message us