งานประกัน

ปีการศึกษา 2565

 • 1.1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น 
 • 1.1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
 • 1.1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
 • 1.1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น
 • 1.1.5 ผู้เรียน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  แก้ปัญหา
 • 1.1.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงาน นวัตกรรมอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
 • 1.1.7 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 •  1.1.8 ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์การวัดผลตามหลักสูตรสถานศึกษา
 • 1.1.9 ผู้เรียน มีความรู้ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
 • 2.1   สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
 • 2.2   สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 • 2.3   สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีคุณภาพ
 • 2.4   สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
 • 2.5   สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
 • 2.6   สถานศึกษาพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 • 2.7   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
 • 2.8   สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
 • 3.1    ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
 • 3.2   ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • 3.3   ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
 • 3.4    ครูมีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
 • 3.5    ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
 •  
Message us