ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายธเนศพล  ติ๊บศูนย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

นายมานพ  ถมยา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

ว่าที่ ร.ต.ภวรัญชน์   เงาแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

ครูประจำชั้นระดับปฐมวัย

ชั้นอนุบาล 1
นางอิศราพร  อุปิน

ชั้นอนุบาล 2/1
นางไพษร  โม๊ะดี

ชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวพรรภา  อิ่นแก้ว

 

ชั้นอนุบาล 3/2
นางสาวอารียา  เอี่ยมพลอย

 


ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางนันท์นภัส  มีสวัสดิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางณัฐพร  นาวิศิษฎ์

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางน้ำฝน  ชัยเลิศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางวงค์พัตรา ปัญโญ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางผานิตย์  จันทร์หล้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นางสาววรัชยา  สืบสาย

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางสาววรัชยา  สืบสาย


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
นางเรณู  สิริบรรสพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนิธิตา  จำปาเงิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวนัทรียา  อินตาพรหม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวอาทิตยา  ยาวิชัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
นางสาวศรัณยา  โพธิ์ขุนทด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางทัศนีย์  วงค์สุภา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวพิณรัตน์  นเรวรรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่6/3
นางปฤญาฑร  ฝั้นพรม

     

 

ครูพิเศษ

นางผานิตย์  จันทร์หล้า
ครูวิทยาศาสตร์


นางสุธีร์  เกษมราษฎร์
ครูนาฎศิลป์

นางสาวขวัญใจ  ชัยมงคล
ครูคณิตศาสตร์

นางสาววรรณพร  กองมงคล
ครูบรรณารักษ์

นายธนันสิน  อวิโรธนานนท์
ครูสังคมศึกษา


นางวงค์พัตรา ปัญโญ
ครูพละศึกษา

นางสาวปวีณา  แสนกันทา
ครูคณิตศาสตร์

นายวรวิทย์  วงค์สุภา
ครูภาษาอังกฤษ

นายพิเชษฐ์  คำสุขใส
ครูคณิตศาสตร์

นายณัฐพล เจริญโชติกุล
ครูวิทยาศาสตร์
 

 นักo


นักการภารโรงและพนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกัลยา  พรมคณะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวไปรยา  สิทธิกัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางยุพาวดี  อาภาวัณสงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางช่อทิพย์  มณีรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป
นายปรมินทร์  จันสุรีย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายดวงเงิน  ถาเปียง
พนักงานขับรถ
 
 
     
Message us