ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายธเนศพล  ติ๊บศูนย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

นางจันทร์จิรา  วิญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

ครูประจำชั้นระดับปฐมวัย

ชั้นอนุบาล 1
นางไพษร  โม๊ะดี
ตำแหน่ง ครู คศ.3

ชั้นอนุบาล 2
นางสาวพรนภา  อิ่นแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.3

ชั้นอนุบาล 3
นางสาวอารียา  เอี่ยมพลอย
ตำแหน่ง ครู คศ.3

   

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางนันท์นภัส มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางสาวกัญญารัตน์  จิตวรรณา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางสาวปรัชปรีชา กันทะวงค์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางน้ำฝน  ชัยเลิศ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
      นางณัฐพร  นาวิศิษฎ์  
ตำแหน่ง ครู คศ.3

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
    นางสาววิลาสินี   พั่วตระกูล
ตำแหน่ง ผู่ช่วยครู 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางวงศ์พัตรา  ปัญโญ 
ตำแหน่ง ครู คศ.3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นายธีรวัฒน์  พิมมสาร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวจิราพรรณ  จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นายปรีชา  ตระการธำรง
ตำแหน่ง ครู  

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางสุธีร์  เกษมราษฎร์
ตำแหน่ง ครู คศ.3


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นางสาววนิดา  วงค์จักร์ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางผานิตย์  จันทร์หล้า
ตำแหน่ง ครู คศ.3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
นายพิเชษฐ์  คำสุขใส
ตำแหน่ง ครู คศ.3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางอิศราพร  อุปิน
ตำแหน่ง ครู คศ.3 


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
นายธนันสิน  อวิโรธนานนท์
ตำแหน่ง ครู คศ.3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
นางทัศนีย์  วงค์สุมา
ตำแหน่ง ครู คศ.3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวนัทรียา  อินตาพรหม
ตำแหน่ง ครู คศ.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
นางสาวทัศนีย์  สุอาราม
ตำแหน่ง ครู คศ.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาววอรพินท์  ตันเมืองใจ
ตำแหน่ง ครู คศ.2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาววรรณพร กองมงคล 
ตำแหน่ง ครู คศ.3 


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาวปวีณา  แสนกันทา
ตำแหน่ง ครู คศ.2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวธิดารัตน์ อุ่นแท่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวพิณรัตน์  นเรวรรณ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3 

นางสาวขวัญใจ  ชัยมงคล
ตำแหน่ง ครู คศ.3 


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวอาภิสรา วงค์แก้ว
ตำแหน่ง ครู


Mr.Allen Saturnio Batnay
ครูต่างประเทศ

 

 

นางสาวเรณู  คำภิโล
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1

 

ครูพี่เลี้ยง

นางสาวพิชญากร  คำภีระ
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2


 

 

นางสาวณิชากานต์ หิรัณธนากุล 
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 3

 

 

นางสาวกัลยา  พรมคณะ

 

 

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางยุพาวดี  อาภาวัณสงฆ์

 

 

 

นางสาวไปรยา  สิทธิกัน

 

 

  
Message us