ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

ปีการศึกษา 2564

 

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
ชั้นอนุบาล 1.1 2 4 7
ชั้นอนุบาล 2.1 13 12 25
ชั้นอนุบาล 2.2
ชั้นอนุบาล 3.1 10 7 17
ชั้นอนุบาล 3.2 10 7 17
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1 11 12 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.2 11 11 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1 10 13 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.2 11 11 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.1 10 13 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.2 10 13 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1 10 13 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.2 10 10 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.3 8 11 19
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.1 10 11 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.2 10 12 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.3 12 10 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1 10 10 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 9 11 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.3 9 11 20
รวมทั้งหมด 186 202 389

 

 

Message us