กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู “จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน”

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู “จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน” เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับจิตศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน สามารถนำมาจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีผู้เข้าอบรม เป็นครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ณ ห้องประชุมมะค่าโมง

Message us