กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคณะครูจากหลายโรงเรียนในสังกัดฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา ศูนย์วพัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย

๑๔ – ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙

{gallery}act/070{/gallery}

 

Message us